Dr. Beatrice V. Taylor, DO 349 N Main St Ainsworth, NE 69210